Tortursager for de danske domstole

D. 13. september 2011 blev det danske Forsvarsministerium stævnet i den første retssag om danske militære styrkers ansvar for, at der under operation ”Green Desert” d. 25. november 2004  under dansk ledelse og deltagelse blev foretaget særdeles hårdhændet tilfangetagelse af civile sunni-irakere, der blev overgivet til det irakiske shiitiske politi, uanset at dette af danskerne var kendt for at anvende tortur i vidt omfang. Her kan retssagernes dokumenter læses, og film optaget af danske styrker under operationen kan gennemses.

Seneste pressemeddelelser

Pressemeddelelse af 24. januar 2024
Pressemeddelelse af 18. oktober 2023
Pressemeddelelse 3 af 31. maj 2022
Pressemeddelelse 2 af 31. maj 2022
Pressemeddelelse 1 af 31. maj 2022
Pressemeddelelse af 30. maj 2022
Indlæg til Dagbladet Arbejderen af 11. maj 2022
Pressemeddelelse af 10. maj 2022
Pressemeddelelse af 29. april 2022
Pressemeddelelse af 30. april 2018
Pressemeddelelse af 24. april 2018
Pressemeddelelse af 18. april 2018
Pressemeddelelse af 17. april 2018

Nyhed

Whistlebloweren, oberstløjtnant Anders K. Kærgaard, der var næstkommanderende under Operation Green Desert, har afgivet den skriftlige vidneerklæring, som er fremlagt i sagen som sagens bilag 38, møder i Østre Landsret som sagsøgernes hovedvidne:

Torsdag d. 1. marts 2018 fra klokken 9.30, anneksbygning Bredgade 42, 3. sal, retslokale E.

Hovedforhandlingen af sagen blev påbegyndt i Østre Landsret 24. afdeling d. 7. november 2017, og der er afsat 54 retsdage frem til midten af maj 2018, hvorved sagen er den mest omfattende civilt anlagte retssag siden Grundloven af 1849.

Sagen omfatter 23 individuelt forskellige sager, hvor sagsøgerne i forskelligt omfang har været udsat for mishandling og tortur, i tidsrum fra få dage og op til 80 dages grusomheder, i det berygtede torturfængsel Al Shooun.

Centralt for afgørelsen af sagen er, om det danske militær mishandlede disse uskyldige civile irakere, da de under dansk militær ledelse blev taget tilfange og om Forsvarministeriet kan bevise, at militæret var i god tro, med hensyn til at de tilfangetagende ikke ville blive udsat for tortur, når de som sunnimuslimere blev overgivet til shia-militsen.

Retslægerådet har d. 17. oktober 2017 afgivet udtalelse hvori, det kunne vurderes at den faglige kvalitet af de afgivne retsmedicinske rapporter, der konstaterer grove tilfælde af fysiske- og psykiske skader, er korrekte.

Imod sagsøgernes protest, har Østre Landsret d. 16. januar 2018 truffet bestemmelse om at de sagsøgere, som på daværende tidspunkt stod for at skulle komme til Østre Landsret for at afgive deres parts- og vidnesbyrd, alligevel ikke skulle deltage i retshandlingen, men istedet kun måtte møde ved en dansk ambassade i Beirut i Libanon til afhøring via en videoskærm, uden mulighed for at tale med deres advokater og efter visitering foretaget af personale i uniform.

Østre Landsrets kendelse 22. august 2016 (Ikke forældelse)

Indlæg fra Christen Sørensen, formand for Støtteforeningen for Irakiske Torturofre

Møde om sagen på Københavns Universitet

Advokat Christian Harlang og advokat Christian F. Jensen var onsdag d. 3. februar 2016, af den nystiftede studentermenneskerettighedsforening ved Det Juridiske Fakultetet på Københavns Universitet i festsalen på Frue Plads, inviteret til at fortælle om det hidtidige snart 5-årige forløb med sagen for de 23 irakiske torturofre ved de danske domstole.

Billede 1 - CH

Billede 2 - CFJ

Billede 3 - salen

For at undgå afhøring af de 23 irakere lægger Østre Landsret ”hypotetisk” til grund,
at de har været udsat for tortur

Pressemeddelelse

SØREN GADE SKAL AFHØRES

Pressemeddelelse

Processkrift 1 af 15. juli 2015

Iraktortursagerne Verserer i to spor

Status i Irak tortursagerne er pr. udgangen af maj 2015, at sagerne verserer for Østre Landsret som 1. instans, efter at Københavns Byret d.16. december 2014 har imødekommet sagsøgerne begæring om henvisning af sagerne som principielt betydningsfulde. Herved er Højesteret gjort til sagernes endelige og øverste instans inden for det danske domstolssystem. Kammeradvokaten fik frist til d. 5. december 2014 med at aflevere svarskrift. Den frist blev ikke overholdt. I stedet søgte Kammeradvokaten fristudsættelse. Østre Landsret fastsatte fristen for svarskrift til d. 2. marts 2015. Svarskrift blev indgivet på denne dato.

 For sagsøgerne blev der d.7. april 2015 indleveret replik til Østre Landsret.

 At sagerne nu verserer i to spor indebærer, at sagsøgerne i 2014-2015 – igen–igen – søger at fremme sagerne til domstolsbehandling i Danmark vedrørende substansen om det danske statsansvar for tortur.

 Bestræbelserne herpå imødegås – igen – igen – af Forsvarsministeriets (Kammeradvokaten) bestræbelser på at forsinke, besværliggøre og reelt set umuliggøre sagernes undersøgelse og afgørelse ved domstolen.

 Klagen til den Europæiske menneskerettighedsdomstol indgivet i april 2015, hvor der er gået mere end tre et halvt år siden sagernes anlæg (september 2011), drejer sig således om statens ansvar for den retsnægtelse som de 23 torturofre har været udsat for siden september 2011.

 Vi kan således konstatere, at sagen verserer i to spor, fordi staten har ansvar for såvel torturmæssigt misrøgt fortaget i Irak i 2004, som for den misrøgt staten hidtil har foretaget overfor de irakiske torturofres forsøg på at få adgang til retfærdig rettergang ved de danske domstole, svarende til de idealer som Danmark praler af som danske værdier såvel her i landet som ude i verden.

 I anledning af Højesterets kendelse af 24. oktober 2014 er tortursagerne blevet genanlagt ved de danske domstole (spor 1), således at beskikkelse kan ske efter Højesterets nye anvisninger. Kendelsen er således udtryk for en praksisændring af fremgangsmåden ved advokatbeskikkelse.

 Endvidere og sideløbende hermed er den danske stat blevet indklaget for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg (spor 2) for grov overtrædelse af retten til retfærdig rettergang og pligt til at foranstalte effektiv og uafhængig undersøgelse af de af internationalt anerkendte retsmedicineres dokumenterede tilfælde af tortur. Domstolene har nægtet de 23 irakiske torturofre adgang til en retfærdig rettergang indenfor rimelig tid. Sagskomplekset blev indledt ved stævning af 13. september 2011, og har således verseret for Østre Landsret som første instans i over 3 år, uden at domstolene har forholdt sig til sagens substans – den danske stats ansvar for tortur.

Læs de 3 pressemeddelelser af 24. oktober 2014 her:

  1. “Iraktortursagerne fortsætter nu i to spor”: klik her
  2. “De 23 irakiske tortursager er nu genanlagt”: klik her
  3. “Pressen har misforstået sagen de seneste 4 timer”: klik her

Stævning af 24. oktober 2014: klik her

Højesteret underkender Østre Landsrets imødekommelse af Forsvarsministeriets begæring om sikkerhedsstillelse

Se pressemeddelelse af 17. september 2013 – Klik her.

Udover de 11 sager, som Højesteret d. 17. september 2013 har underkendt landsretten i, har Kammeradvokaten ved skrivelse af 18. september 2013 meddelt, at man frafalder kravet om sikkerhedsstillelse for så vidt angår de 12 øvrige sager (anlagt i december 2012).

Den af Kammeradvokaten på vegne af Forsvarsministeriet forsøgsvist opstillede forhindring for domstolsprøvelse, med krav om sikkerhedsstillelse som metode, er således pr. 18. september 2013 fjernet fra samtlige sager.

 Se Kammeradvokatens skrivelse – Klik her.

Svar på Forsvarsministeriets redegørelse af 23. maj 2013

Se processkrift af 24. maj 2013, som svar på redegørelsen – Klik her.

Se redegørelsen af 23. maj 2013, der indgår som Kammeradvokatens bilag – Klik her.

Fagkyndiges opfordring til forsvarsministeren:

I Januar 2013 har følgende anerkendte, fagkyndige institutioner vedr. den verdensomspændende kamp mod tortur, nemlig:

Antitorturstøttefonden,

Amnesty,

IRCT,

Dignity (tidl. RCT),

Retssikkerhedsfonden og

FN Forbundet

fremsendt opfordring til forsvarsminister Nick Hækkerup om at standse hans ulovlige bestræbelser på at undgå, at de nu 23 sager om tortur af civile irakere under dansk militærs ansvar behandles indholdsmæssigt ved de danske domstole.

Klik her for at læse opfordringen med bilag.

 

Forsvarsministeriets procesbedrageri i Østre Landsret vedr. Irak tortur-sagen

Klik her for at læse materialesamling fra pressemødet d. 18. oktober 2012.

Den danske stat (Procesbevillingsnævnet) afslår på trods af Højesterets kendelse af 17. september 2013 at give de 23 irakiske torturofre fri proces.

Irakerne skriver til de ansvarlige statsmyndigheder og kræver, at Danmark opfylder sine forpligtelser til at give adgang til sagens opklaring og gennemførelse. Ellers vil sagen blive indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og FNs Antitortur Komité.

Østre Landsret har d.d. som følge af 23 irakiske torturofres ”…ressourcesvage…” position afvist sagerne fra domstolene i Danmark.

Sagerne vil nu blive fortsat for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg og FNs Antitortur Komité i Geneve.

Se pressemeddelelser af 17. og 23. december 2013 – Klik her.